Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
יום רביעי ערב דצמבר פרס
מושב 3 מתוך 4 תאריך: 18/12/19 סניף: רמת גן מקדם: 16.14
מנהל תחרות: ארנון גדי

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 פורת רמי - פינטל צילה 22.9 55 4379 11 רמת השרון/ת"א - אביבים
2 נחום ארז - כהן שמואל 9.1 22567 4938 9 ת"א - בית הלוחם אפקה/רמת גן - ברידג' 4 פאן
3 פייס אלה - גרסטן רינה 9.0 18068 21734 7 רמת גן - ברידג' 4 פאן
4 קרביץ אירית - ריזנברג אורלי 6.9 4419 16451 6 רמת גן - ברידג' 4 פאן
5 לביא משה - שחם מוטי 5.7 24415 21057 5 רמת גן - ברידג' 4 פאן
6 אלפיה דוד - קוכמן יוסף 4.0 3499 15739 4 רמת גן - ברידג' 4 פאן
7 מוסקוביץ ליליאנה - ארנון גדי 3.4 16129 4592 3 רמת גן - ברידג' 4 פאן
8 גולוס אילנה - גוטמן שושנה -3.4 18441 3884   רמת גן - ברידג' 4 פאן
9 גולדברג חנה - רונן חנה -5.7 9814 21764   רמת גן - ברידג' 4 פאן
10 שפיגל צחי - קרביץ אריה -19.4 11529 4418   רמת גן - ברידג' 4 פאן
11 לנדסמן אטי - ליבוביץ חיים -30.0 12154 14691   רמת גן - ברידג' 4 פאן