Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
ימי חמישי ערב
מושב 4 מתוך 5 תאריך: 23/01/20 סניף: הלוחם אפקה מקדם: 12.21
מנהל תחרות: מינץ יעקב

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 נחום ארז - רשף דבורה 61.93 22567 1665 12 ת"א - בית הלוחם אפקה
2 עזורי איוון - שיראזי שושנה 56.44 2425 5801 10 ת"א - בית הלוחם אפקה
3 גל ויגלר אורית - טל-שחר עופר 52.46 15388 21323 8 ת"א - אביבים/ת"א - בית הלוחם אפקה
4 זמיר גורי - וינר שמואל 51.52 40655 19458 6 ת"א - בית הלוחם אפקה
5 זלבה אבי - שיפטר שושי 51.14 2074 9198 5 רמת השרון
5 גביש יורם - לייפר רולנדה 51.14 9773 9888 5 רמת השרון
7 טל אלה - סבו אהובה 50.76 9215 708 3 ת"א - בית הלוחם אפקה
7 ירון צבי - עילם משה 50.76 2767 8972 3 רמת גן - ברידג' 4 פאן/ת"א - בית הלוחם אפקה
9 פולק ג'ו - ליפין סוזי 50.00 23835 4923 2 ת"א - בית הלוחם אפקה/ת"א - אביבים
10 ארצי מרגלית - בלס יהודית 48.67 3347 1187   ת"א - בית הלוחם אפקה
11 גיא חנה - לויתן שרה 46.21 9306 23836   ת"א - בית הלוחם אפקה
12 גולדה מרים - נאמן אריה 45.64 40798 8734   ת"א - אביבים/ת"א - בית הלוחם אפקה
13 פיק מיכל - בן-דוד לאה 43.18 7318 7319   ת"א - בית הלוחם אפקה/רמת גן - ברידג' 4 פאן
14 אלון יהודה - שטיין אני 40.15 4176 8223   ת"א - בית הלוחם אפקה/ לא חבר בהתאגדות
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 קרסו יעקב - צווקר מריאנה 65.15 6312 2943 12 ת"א - בית הלוחם אפקה
2 מינץ יעקב - לחובר יצחק 64.77 175 5398 10 רמת השרון/ת"א - בית הלוחם אפקה
3 פין מלקולם - הספריה הלאומית 58.33 1336 9999 8 רמת השרון/ לא חבר בהתאגדות
4 נחום ניסים - אבידור יהודה 58.14 4558 6886 6 ת"א - בית הלוחם אפקה
5 רז בן-ציון - בלס רמי 54.92 4056 1188 5 ת"א - בית הלוחם אפקה
6 גולדפינגר חנה - כסיף דפנה 52.84 5511 18218 4 רמת השרון/ת"א - בית הלוחם אפקה
7 שפירא עטי - גולובי שרי 49.62 23102 12859   ת"א - אביבים/ת"א - בית הלוחם אפקה
8 מינסקי מנחם - מינסקי אסתר 48.11 16289 16288   ת"א - בית הלוחם אפקה
9 חובב ג'נט - אלפרוביץ חיה 46.59 13106 10846   לא חבר בהתאגדות
10 מיטלמן אפרים - זומר יגאל 45.83 19912 6766   ת"א - אביבים/ת"א - בית הלוחם אפקה
11 וולפיילר שרה - קסירר אסתר 43.18 41638 10117   ת"א - בית הלוחם אפקה/רמת השרון
12 קוזיק סוניה - בן עמי יעקב 40.53 20776 9021   ת"א - כיכר המדינה
13 זמיר יוסי - פורת גילה 39.20 41688 6096   רמת השרון
14 הרשקוביץ חיה - לבינסקי יעל 32.77 13396 18016   ת"א - בית הלוחם אפקה