Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
ימי שלישי - ערב
מושב 2 מתוך 4 תאריך: 11/02/20 סניף: הלוחם אפקה מקדם: 14.31
מנהל תחרות: מינץ יעקב

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 צבעון אבי - לבינסקי יעל 61.16 11859 18016 15 רמת השרון/ת"א - בית הלוחם אפקה
2 בן בסט גלילה - כסיף דפנה 60.14 12514 18218 12 ת"א - בית הלוחם אפקה
3 לבל טליה - לויתן שרה 58.96 10397 23836 10 נהריה - לב הצפון/ת"א - בית הלוחם אפקה
4 גלברד מרדכי - פולק ג'ו 57.87 612 23835 8 נהריה - לב הצפון/ת"א - בית הלוחם אפקה
5 זמיר גורי - זומר יגאל 57.28 40655 6766 6 ת"א - בית הלוחם אפקה
6 ליפין סוזי - כליף אילנה 55.67 4923 11003 5 ת"א - אביבים/רמת השרון
7 שוורץ אבי - בירקנפלד רוני 54.79 423 8391 4 רמת השרון
8 מינץ יעקב - רז בן-ציון 51.78 175 4056 3 רמת השרון/ת"א - בית הלוחם אפקה
9 כהן שמואל - עזורי איוון 49.77 4938 2425   רמת גן - ברידג' 4 פאן/ת"א - בית הלוחם אפקה
10 ארצי מרגלית - בלס יהודית 49.36 3347 1187   ת"א - בית הלוחם אפקה
11 קרסו יעקב - נאמן אריה 49.04 6312 8734   ת"א - בית הלוחם אפקה
12 גביש יורם - לייפר רולנדה 48.10 9773 9888   רמת השרון
13 פרחי לינה - בסן לינה 45.64 15050 7676   ת"א - בית הלוחם אפקה/ת"א - אביבים
14 ברוור נדב - בריפמן מיכאל 44.44 19510 2776   ת"א - בית הלוחם אפקה/ת"א - כיכר המדינה
15 מיטלמן אפרים - רביד אילנה 42.54 19912 15862   ת"א - אביבים
16 פיק מיכל - בן-דוד לאה 40.89 7318 7319   ת"א - בית הלוחם אפקה/רמת גן - ברידג' 4 פאן
17 אלפרוביץ חיה - חובב ג'נט 37.53 10846 13106   לא חבר בהתאגדות
18 ענבר ציפורה - חייט קלרה 34.43 4053 6954   ת"א - בית הלוחם אפקה
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 שלומי טובית - לוטן אביבה 60.49 11528 10802 15 ת"א - בית הלוחם אפקה
2 מוסקוביץ הקטור - הכרמלי אמליה 56.96 9130 8688 12 ת"א - אביבים
3 בראונשטיין יעל - אליהו סיגל 56.16 14651 17903 10 ת"א - כיכר המדינה/ת"א - אביבים
4 אגוזי נילי - אגוזי אילן 55.49 11419 11420 8 ת"א - בית הלוחם אפקה
5 נחום ארז - וינר שמואל 54.91 22567 19458 6 ת"א - בית הלוחם אפקה
6 ישראלי דן - לאו קרול 52.07 14669 41829 5 סביון - קרית אונו/ת"א - אביבים
7 צפריר חיה - כהן שלמה 51.52 9697 11268 4 רמת השרון/ת"א - בית הלוחם אפקה
8 דנציגר אלכס - ורם מנחם 49.78 3258 6393   רמת השרון
9 שקד תלמה - ורם חיה 49.72 6376 8983   רמת השרון
10 סיוני מרדכי - גולובי שרי 49.16 11418 12859   ת"א - בית הלוחם אפקה
11 מצא שמואל - פין מלקולם 48.81 19699 1336   רמת השרון
12 צמח כמי - אלון אדל 48.26 17976 17028   רמת השרון/רמת גן - ברידג' 4 פאן
13 וולפיילר שרה - קסירר אסתר 47.40 41638 10117   ת"א - בית הלוחם אפקה/רמת השרון
14 גלר אורי - בואנו יעקב 46.54 209 200   ת"א - בית הלוחם אפקה/רמת השרון
15 נחום ניסים - אבידור יהודה 43.91 4558 6886   ת"א - בית הלוחם אפקה
16 עצמון נורית - סדן נגה 40.24 19138 17024   רמת השרון/ת"א - בית הלוחם אפקה
17 סחר יונה - שור יעקב 38.60 41919 41900   ת"א - בית הלוחם אפקה/רמת השרון