Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
#1258 Pairs bridge4fun
מושב 1 מתוך 1 תאריך: 01/06/20 סניף: רמת גן
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.

תוצאות כלליות
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 מוסקוביץ ליליאנה - גולדורגר חנה 63.58 16129 12098 6 רמת גן - ברידג' 4 פאן/ת"א - כיכר המדינה
2 וולפגור אתי - אלקלעי משה 62.96 20331 21482 5 רמת גן - ברידג' 4 פאן
3 עזורי איוון - כהן שמואל 62.04 2425 4938 4 ת"א - בית הלוחם אפקה/רמת גן - ברידג' 4 פאן
4 שהרבני דולי - לביא משה 61.73 20 24415 3 רמת גן - ברידג' 4 פאן
5 קונפינו יוסי - ארנון גדי 61.73 6516 4592 2 רמת גן - ברידג' 4 פאן
6 קרביץ אריה - מאירוביץ מיקי 58.95 4418 9413 2 רמת גן - ברידג' 4 פאן
7 מזרה יונה - הרדון עפרה 52.16 17679 14930 2 י"ם - מרכז הברידג' /י"ם - בית בלגיה
8 תדמור אורי - לובצקי חנה 51.85 40088 22664 1 רמת גן - ברידג' 4 פאן
9 פדלון אורה - קויפמן בלהה 50.93 24901 25010 1 ר"ג - מרום נווה
10 ליבוביץ חיים - קרביץ אירית 50.62 14691 4419 1 רמת גן - ברידג' 4 פאן
11 estyz - אשד שולי 49.69 estyz 40913   לא חבר בהתאגדות /פ"ת - אם המושבות
12 קונר מאיר - שפיגל זהבה 48.77 20337 15761   רמת גן - ברידג' 4 פאן
13 mathiv7 - גולני נעמי 48.77 mathiv7 24414   לא חבר בהתאגדות /רמת גן - ברידג' 4 פאן
14 יערי דליה - בקר ג'ני 46.60 20270 41452   השרון/ת"א - אביבים
15 דורון אמנון - זייטמן מגי 42.90 23290 2307   י"ם - מרכז הברידג'
16 ninazah1 - MPRIVER 41.67 ninazah1 MPRIVER   לא חבר בהתאגדות
17 יוסף אלי - יוסף יעל 41.05 42853 42510   הרצליה - פיתוח
18 שורץ צבי - כתר אבי 38.27 40580 12095   ר"ג - מרום נווה/רמת גן - ברידג' 4 פאן
19 Hana0001 - שחק אורה 37.04 Hana0001 40899   לא חבר בהתאגדות /רמת גן - ברידג' 4 פאן
20 פז אפי - פארי אהרון 28.70 7966 14383   ר"ג - מרום נווה