Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
#6757 Pairs bridge4fun
מושב 1 מתוך 1 תאריך: 08/06/20 סניף: רמת גן
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.

תוצאות כלליות
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 (רובוט) - אביב עופר 72.57 ROBOT 42032 6 לא חבר בהתאגדות /ר"ג - מרום נווה
2 עזורי איוון - כהן שמואל 67.36 2425 4938 4 ת"א - בית הלוחם אפקה/רמת גן - ברידג' 4 פאן
3 clair_g - ארנון גדי 63.89 clair_g 4592 -- לא חבר בהתאגדות /רמת גן - ברידג' 4 פאן
4 גולדורגר חנה - מוסקוביץ ליליאנה 60.42 12098 16129 3 ת"א - כיכר המדינה/רמת גן - ברידג' 4 פאן
5 שפיגל זהבה - isim777 60.42 15761 isim777 -- רמת גן - ברידג' 4 פאן/ לא חבר בהתאגדות
6 יוסף אלי - יוסף יעל 59.03 42853 42510 2 הרצליה - פיתוח
7 ללוש יעל - כהן נילי 54.17 13303 11594 1 חולון - הקנטרי
8 מזרה יונה - הרדון עפרה 53.12 17679 14930 1 י"ם - מרכז הברידג' /י"ם - בית בלגיה
9 שהרבני דולי - לביא משה 47.22 20 24415   רמת גן - ברידג' 4 פאן
10 estyz - אשד שולי 46.88 estyz 40913   לא חבר בהתאגדות /פ"ת - אם המושבות
11 playtennis - bonjour78 46.18 playtennis bonjour78   לא חבר בהתאגדות
12 רבינוביץ דורון - מנדלאי אמי 43.40 17285 17340   רמת גן - ברידג' 4 פאן
13 וולפגור אתי - אלקלעי משה 42.36 20331 21482   רמת גן - ברידג' 4 פאן
14 לב פאול - גולני נעמי 38.54 8788 24414   רמת גן - ברידג' 4 פאן
15 שחק אורה - ספיר לאה 37.85 40899 40876   רמת גן - ברידג' 4 פאן
16 פדלון אורה - קויפמן בלהה 37.85 24901 25010   ר"ג - מרום נווה
17 פז אפי - פארי אהרון 35.76 7966 14383   ר"ג - מרום נווה
18 תדמור אורי - לובצקי חנה 32.99 40088 22664   רמת גן - ברידג' 4 פאן