Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
#2980 Pairs bridge4fun
מושב 1 מתוך 1 תאריך: 17/08/20 סניף: רמת גן
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.
קישור לתוצאות מפורטות.

תוצאות כלליות
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 (רובוט) - פארי אהרון 63.49 ROBOT 14383 5 לא חבר בהתאגדות /ר"ג - מרום נווה
2 ארנון גדי - אופן משה 57.94 4592 6455 4 רמת גן - ברידג' 4 פאן
3 קויפמן בלהה - פדלון אורה 55.56 25010 24901 3 ר"ג - מרום נווה
4 (רובוט) - פז אפי 53.70 ROBOT 7966 3 לא חבר בהתאגדות /ר"ג - מרום נווה
5 זיו ישראל - בן עמי חנן 53.44 4584 4568 2 ירושלים
6 מנדלאי אמי - רבינוביץ דורון 53.33 17340 17285 2 רמת גן - ברידג' 4 פאן
7 וולפגור אתי - אלקלעי משה 50.53 20331 21482 1 רמת גן - ברידג' 4 פאן
8 עזורי איוון - כהן שמואל 50.00 2425 4938 1 ת"א - בית הלוחם אפקה/רמת גן - ברידג' 4 פאן
9 (רובוט) - פטלאך ריטה 49.87 ROBOT 40125   לא חבר בהתאגדות /רמת גן - ברידג' 4 פאן
10 שהרבני דולי - אמדו דליה 49.47 20 40356   רמת גן - ברידג' 4 פאן/ר"ג - מרום נווה
11 יגודה גילה - אביב עופר 47.88 25011 42032   ר"ג - מרום נווה
12 (רובוט) - פלדבוי גיל 47.62 ROBOT 243   לא חבר בהתאגדות /כפר סבא
13 (רובוט) - שפיגל זהבה 46.83 ROBOT 15761   לא חבר בהתאגדות /רמת גן - ברידג' 4 פאן
14 לב פאול - גולני נעמי 46.43 8788 24414   רמת גן - ברידג' 4 פאן
15 שחק אורה - ספיר לאה 38.62 40899 40876   רמת גן - ברידג' 4 פאן
16 מוסקוביץ ליליאנה - גולדורגר חנה 35.85 16129 12098   רמת גן - ברידג' 4 פאן/ת"א - כיכר המדינה