Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
#17584 Pairs bridge4fun
מושב 1 מתוך 1 תאריך: 02/09/20 סניף: רמת גן
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.
קישור לתוצאות מפורטות.

תוצאות כלליות
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 (רובוט) - אופן משה 68.83 ROBOT 6455 6 לא חבר בהתאגדות /רמת גן - ברידג' 4 פאן
2 ארנון גדי - ליפין גנאדי 68.52 4592 20896 5 רמת גן - ברידג' 4 פאן
3 כהן יהודה - אביטבול מרדכי 67.59 6866 40327 4 רמת גן - ברידג' 4 פאן
4 יגודה גילה - אביב עופר 60.19 25011 42032 3 ר"ג - מרום נווה
5 מנדלאי אמי - רבינוביץ דורון 57.72 17340 17285 2 רמת גן - ברידג' 4 פאן
6 קרביץ אריה - מאירוביץ מיקי 56.79 4418 9413 2 רמת גן - ברידג' 4 פאן
7 בנבניסטי רונן - ברוידא שרה 55.86 23717 16556 2 פולג- ברידג' פוינט/סביון - קרית אונו
8 (רובוט) - פטלאך ריטה 54.63 ROBOT 40125 1 לא חבר בהתאגדות /רמת גן - ברידג' 4 פאן
9 עזורי איוון - כהן שמואל 53.40 2425 4938 1 ת"א - בית הלוחם אפקה/רמת גן - ברידג' 4 פאן
10 בקלצוק ארז - טל יוסף 53.40 7115 6585 1 רמת גן - ברידג' 4 פאן
11 (רובוט) - אלקלעי משה 48.77 ROBOT 21482   לא חבר בהתאגדות /רמת גן - ברידג' 4 פאן
12 (רובוט) - גילאון אריה 47.22 ROBOT 23769   לא חבר בהתאגדות /ר"ג - מרום נווה
13 (רובוט) - פארי אהרון 44.75 ROBOT 14383   לא חבר בהתאגדות /ר"ג - מרום נווה
14 גפטר קליר - לביא משה 42.90 1223 24415   רמת גן - ברידג' 4 פאן
15 (רובוט) - אמדו דליה 42.90 ROBOT 40356   לא חבר בהתאגדות /ר"ג - מרום נווה
16 (רובוט) - חליפי לידיה 41.98 ROBOT 10704   לא חבר בהתאגדות /רמת גן - ברידג' 4 פאן
17 מוסקוביץ ליליאנה - גולדורגר חנה 39.81 16129 12098   רמת גן - ברידג' 4 פאן/ת"א - כיכר המדינה
18 רבין עידן - דיין חי 35.49 24419 23122   רמת גן - ברידג' 4 פאן
19 גרינברג שוש - לנדסמן אטי 34.88 9687 12154   רמת גן - ברידג' 4 פאן
20 שרון חנה - זלאיט לבנה 24.38 4073 2782   רמת גן - ברידג' 4 פאן