Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות
יום רביעי ערב פרס כספי אוקטובר
מושב 4 מתוך 4 תאריך: 30/10/19 סניף: רמת גן מקדם: 16.10

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] [3] [4] מספרי חבר נא'מ סניף
1 פרלשטיין אינגה - מיימון סאייג 140.4 34.0 3.4 67.0 36.0 19378 17025 9 רמת גן - ברידג' 4 פאן
2 פינטל צילה - פורת רמי 95.7 45.0 13.7 -6.0 43.0 4379 55 7 ת"א - אביבים/רמת השרון
3 קרביץ אריה - שפיגל צחי 17.4 -27.4 -33.1 54.0 24.0 4418 11529 6 רמת גן - ברידג' 4 פאן
4 גולוס אילנה - גוטמן שושנה -57.6 15.0 3.4 -47.0 -29.0 18441 3884   רמת גן - ברידג' 4 פאן
5 פייס אלה - גרסטן רינה -146.1 -30.9 5.7 -107.0 -14.0 18068 21734   רמת גן - ברידג' 4 פאן
ריזנברג אורלי - קרביץ אירית       13.0 46.0 16451 4419   רמת גן - ברידג' 4 פאן
מוסקוביץ ליליאנה - ארנון גדי   -10.3 29.0     16129 4592   רמת גן - ברידג' 4 פאן
שפי אבי - נויפלד שולמית   13.0 -12.6     17155 17023   רמת גן - ברידג' 4 פאן
גולדברג חנה - לביא משה       2.0 -22.0 9814 24415   רמת גן - ברידג' 4 פאן
אלפיה דוד - קוכמן יוסף   -4.0     -42.0 3499 15739   רמת גן - ברידג' 4 פאן
שחם מוטי - בר שמאי ערן       -16.0 -33.0 21057 24270   רמת גן - ברידג' 4 פאן
גולדברג חנה - בר שמאי ערן   -42.3 -37.0     9814 24270   רמת גן - ברידג' 4 פאן
ברוידא שרה - קרביץ אירית   55.0       16556 4419   סביון - קרית אונו/רמת גן - ברידג' 4 פאן
ריץ יוסף - כץ פז     51.0     40738 23715   לא חבר בהתאגדות /פולג- ברידג' פוינט
קרביץ אירית - שניידר אבי     48.0     4419 4821   רמת גן - ברידג' 4 פאן
ארנון גדי - ליבוביץ חיים       30.0   4592 14691   רמת גן - ברידג' 4 פאן
רובין דורית - כהן שמואל       11.0   22386 4938   סביון - קרית אונו/רמת גן - ברידג' 4 פאן
ענבר דוד - מוסקוביץ ליליאנה       9.0   18135 16129   רמת גן - ברידג' 4 פאן
לנדסמן אטי - ליבוביץ חיים   3.0       12154 14691   רמת גן - ברידג' 4 פאן
שחם מוטי - לביא משה   -2.3       21057 24415   רמת גן - ברידג' 4 פאן
נחום ארז - אלון אדל   -2.3       22567 17028   ת"א - בית הלוחם אפקה/רמת גן - ברידג' 4 פאן
לביא משה - ריזנברג אורלי     -6.9     24415 16451   רמת גן - ברידג' 4 פאן
שניידר אבי - סולקוביץ אלכס         -9.0 4821 21945   רמת גן - ברידג' 4 פאן
בלס יהודית - בלס רמי       -10.0   1187 1188   ת"א - בית הלוחם אפקה
ליבוביץ חיים - כהן שמואל     -12.0     14691 4938   רמת גן - ברידג' 4 פאן
דנציגר אלכס - ליפין גנאדי   -25.1       3258 20896   רמת השרון/רמת גן - ברידג' 4 פאן
אלקלעי משה - ריזנברג אורלי   -43.4       21482 16451   רמת גן - ברידג' 4 פאן
רבין עידן - דיין חי     -50.0     24419 23122   רמת גן - ברידג' 4 פאן