Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות
יום רביעי ערב - פברואר - פרס כספי
מושב 4 מתוך 4 תאריך: 26/02/20 סניף: רמת גן מקדם: 17.69
IMP - פרס כבפי

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] [3] [4] מספרי חבר נא'מ סניף
1 פינטל צילה - פורת רמי 80.1 72.0 21.0 -6.9 -6.0 4379 55 9 ת"א - אביבים/רמת השרון
2 ליבוביץ חיים - לנדסמן אטי 76.9 54.9 12.0 [A] 10.0 14691 12154 7 רמת גן - ברידג' 4 פאן
3 בריפמן מיכאל - ליפין גנאדי 41.0 0.0 13.0 [A] 28.0 2776 20896 6 ת"א - כיכר המדינה/רמת גן - ברידג' 4 פאן
4 קרביץ אריה - שפיגל צחי 4.3 15.0 -55.0 2.3 42.0 4418 11529 5 רמת גן - ברידג' 4 פאן
5 גולוס אילנה - גוטמן שושנה -9.1 -6.9 30.0 -26.3 -6.0 18441 3884   רמת גן - ברידג' 4 פאן
6 נחום ארז - כהן שמואל -17.0 [A] 11.0 10.0 -38.0 22567 4938   ת"א - בית הלוחם אפקה/רמת גן - ברידג' 4 פאן
7 לביא משה - שחם מוטי -52.0 -28.0 -3.0 -23.0 2.0 24415 21057   רמת גן - ברידג' 4 פאן
8 אלפיה דוד - קוכמן יוסף -73.6 -40.0 -30.0 3.4 -7.0 3499 15739   רמת גן - ברידג' 4 פאן
9 פייס אלה - גרסטן רינה -199.1 -56.0 -16.0 -57.1 -70.0 18068 21734   רמת גן - ברידג' 4 פאן
מוסקוביץ ליליאנה - ארנון גדי   28.6 37.0     16129 4592   רמת גן - ברידג' 4 פאן
בלס רמי - בלס יהודית   21.7   32.0   1188 1187   ת"א - בית הלוחם אפקה
ריזנברג אורלי - קרביץ אירית       -1.0 32.0 16451 4419   רמת גן - ברידג' 4 פאן
מוסקוביץ ליליאנה - ענבר דוד       -7.0 2.0 16129 18135   רמת גן - ברידג' 4 פאן
ברונשטיין זיו - גרינברג גל       37.7   18442 15138   לא חבר בהתאגדות
שניידר אבי - קרביץ אירית     32.0     4821 4419   רמת גן - ברידג' 4 פאן
ליבוביץ חיים - ליפין גנאדי       30.0   14691 20896   רמת גן - ברידג' 4 פאן
אלקלעי משה - ארנון גדי         11.0 21482 4592   רמת גן - ברידג' 4 פאן
ארנון גדי - לויט יולי       4.6   4592 3566   רמת גן - ברידג' 4 פאן/ת"א - כיכר המדינה
פרלשטיין אינגה - מיימון סאייג   -2.0       19378 17025   רמת גן - ברידג' 4 פאן
ברוידא שרה - קרביץ אירית   -10.0       16556 4419   סביון - קרית אונו/רמת גן - ברידג' 4 פאן
כהן שמואל - גולדברג חנה   -37.7       4938 9814   רמת גן - ברידג' 4 פאן
גולדברג חנה - ריזנברג אורלי     -52.0     9814 16451   רמת גן - ברידג' 4 פאן