Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
דצמבר 20 מרץ 21 רדר
מושב 2 מתוך 12 תאריך: 06/12/20 סניף: בית בלגיה י"ם מקדם: 3.40
מנהל תחרות: רז אמנון

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר סניף
1 האס דן - פרניקוף דוד 64.17 4600 11659 ירושלים/י"ם - מרכז הברידג'
2 בר אל לייה - רז צילה 61.88 19951 12307 לא חבר בהתאגדות /י"ם - בית בלגיה
3 שוחט עזרא - ורשבסקי ציפי 60.21 23726 22011 י"ם - מרכז הברידג' /ירושלים
4 רז אמנון - לא ידוע 48.54 12306 /43-0057 י"ם - בית בלגיה/ לא חבר בהתאגדות
5 רג'ואן ברטה - כהן פור יעל 47.50 21728 23631 לא חבר בהתאגדות
6 חדוה - יהודית 46.46 /43-002 /430002 לא חבר בהתאגדות
7 שרה - זוהרה 46.04 /43-006 43-0061 לא חבר בהתאגדות
8 צבר רונית - יערי חוה 45.21 40025 17625 י"ם - מרכז הברידג' /ירושלים
9 אלישיב מירה - שולי 43.96 20507 /43-0029 י"ם - בית בלגיה/ לא חבר בהתאגדות
10 נוה - חיה 36.04 /43-0020 43-00115 לא חבר בהתאגדות