Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
דצמבר 20 מרץ 21 רדר
מושב 3 מתוך 12 תאריך: 13/12/20 סניף: בית בלגיה י"ם מקדם: 3.45
מנהל תחרות: רז אמנון

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר סניף
1 שוחט עזרא - ורשבסקי ציפי 72.08 23726 22011 י"ם - מרכז הברידג' /ירושלים
2 אלישיב מירה - שולי 67.71 20507 /43-0029 י"ם - בית בלגיה/ לא חבר בהתאגדות
3 רג'ואן ברטה - כהן פור יעל 61.46 21728 23631 לא חבר בהתאגדות
4 שרה - זוהרה 48.75 /43-006 43-0061 לא חבר בהתאגדות
5 צבר רונית - יערי חוה 47.29 40025 17625 י"ם - מרכז הברידג' /ירושלים
6 בר אל לייה - עמליה 44.58 19951 /43-0052 לא חבר בהתאגדות
7 רז צילה - יחיאלי אורנה 44.38 12307 40763 י"ם - בית בלגיה/ירושלים
8 נוה - חיה 41.25 /43-0020 43-00115 לא חבר בהתאגדות
9 רז אמנון - אלבא 35.42 12306 /43-004 י"ם - בית בלגיה/ לא חבר בהתאגדות
10 האס דן - פרניקוף דוד 33.75 4600 11659 ירושלים/י"ם - מרכז הברידג'