Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
דצמבר 20 מרץ 21 רדר
מושב 4 מתוך 12 תאריך: 20/12/20 סניף: בית בלגיה י"ם מקדם: 4.19
מנהל תחרות: רז אמנון

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר סניף
1 רז אמנון - רג'ואן ברטה 62.50 12306 21728 י"ם - בית בלגיה/י"ם - מרכז הברידג'
2 בר אל לייה - יחיאלי אורנה 59.72 19951 40763 לא חבר בהתאגדות /ירושלים
3 צבר רונית - יערי חוה 54.17 40025 17625 י"ם - מרכז הברידג' /י"ם - בית בלגיה
4 שוחט עזרא - ורשבסקי ציפי 51.39 23726 22011 י"ם - בית בלגיה
5 חדוה - ינקוביץ יהודית 48.61 /43-002 19143 לא חבר בהתאגדות /י"ם - מרכז הברידג'
5 האס דן - פרניקוף דוד 48.61 4600 11659 ירושלים/י"ם - בית בלגיה
7 זוהרה - נוה 44.44 43-00161 /43-0020 לא חבר בהתאגדות
8 רז צילה - לא ידוע 30.56 12307 /43-0057 י"ם - בית בלגיה/ לא חבר בהתאגדות