Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
דצמבר 20 מרץ 21 רדר - HANDICAP
מושב 9 מתוך 12 תאריך: 21/03/21 סניף: בית בלגיה י"ם מקדם: 2.88
מנהל תחרות: רז אמנון

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר סניף
1 רז אמנון - קיסר שושנה 61.94 12306 20500 י"ם - בית בלגיה/ לא חבר בהתאגדות
2 בר אל לייה - עמליה 54.64 19951 /43-0052 לא חבר בהתאגדות
3 צבר רונית - אנטין נורמן 54.02 40025 17173 י"ם - מרכז הברידג'
4 רז צילה - אלבא 53.64 12307 /43-004 י"ם - בית בלגיה/ לא חבר בהתאגדות
5 רביב חוה - ובר 53.55 19956 /43-007 לא חבר בהתאגדות
6 ורשבסקי ציפי - בולטה תאה 52.69 22011 21729 י"ם - בית בלגיה/י"ם - מרכז הברידג'
7 שחף חגית - עירן קובי 50.94 43067 17601 ירושלים/ לא חבר בהתאגדות
8 גון - אבי 47.5 43-0065 43-0067 לא חבר בהתאגדות
9 חדוה - ינקוביץ יהודית 45.22 /43-002 19143 לא חבר בהתאגדות /י"ם - מרכז הברידג'
10 יחיאלי אורנה - תילי האס 41.3 40763 /43-0001 ירושלים/ לא חבר בהתאגדות
11 האס דן - פרניקוף דוד 39.77 4600 11659 ירושלים/י"ם - בית בלגיה
12 נוה - חיה 38.33 /43-0020 43-00115 לא חבר בהתאגדות