Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
שני אחה"צ מרץ שירי קרנאור
מושב 4 מתוך 5 תאריך: 22/03/21 סניף: האקדמיה ת"א מקדם: 4.58
מנהל תחרות:
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.
קישור לתוצאות מפורטות

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 (רובוט) - סגל שרה 61.62 ROBOT 17420 3 לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
2 (רובוט) - רום מרים 59.35 ROBOT 23497 3 לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
3 (רובוט) - (רובוט) 58.79 ROBOT ROBOT 3 לא חבר בהתאגדות
4 פוקסמן ירחמיאל - אילת מלכה 58.05 1750 13247 2 סביון - קרית אונו
5 חוטר דני - כרמון אלי 56.01 18610 42187 1 י"ם - מרכז הברידג' /סביון - קרית אונו
6 (רובוט) - סימקוביץ שרה 53.40 ROBOT 41880 1 לא חבר בהתאגדות /ראש העין - גל
7 ליטני אורית - ברגר אבי 53.06 42959 1142 1 ת"א - האקדמיה לברידג'/סביון - קרית אונו
8 דיין רחל - לנג שורה 49.38 40734 16877   סביון - קרית אונו
9 (רובוט) - אלזם מרי 49.32 ROBOT 41938   לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
10 (רובוט) - גולן יעקב 48.58 ROBOT 40716   לא חבר בהתאגדות /ת"א - האקדמיה לברידג'
11 fffwanda - גורצקי מריאן 47.17 fffwanda 22079   לא חבר בהתאגדות
12 בן-דוד רוני - קופילוב צפרא 45.83 7728 10733   סביון - קרית אונו
13 בוגנים אתי - רווה עירית 42.29 17901 42886   ירושלים/סביון - קרית אונו
14 (רובוט) - אורון דליה 41.67 ROBOT 18005   לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
15 מור עדי - שרון דליה 41.33 42893 13898   לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
16 (רובוט) - אופנהיים נגה 35.83 ROBOT 42058   לא חבר בהתאגדות /הרצליה - פיתוח