Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
מרץ מבואות
מושב 2 מתוך 5 תאריך: 10/03/21 סניף: מבואות חרמון מקדם: 9.18
מנהל תחרות: רז עופר

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 עוזר יורם - הובר אלימלך 64.35 16082 9668 8 מודיעין/מבואות חרמון
2 גלבוע אורה - גלבוע רוני 62.80 18161 18162 6 מבואות חרמון
3 חוטר משה - בלייר שלום 55.36 6813 40715 5 מבואות חרמון
4 מריס אורן - דויטש פיק לאה 52.13 42925 41558 4 מבואות חרמון
5 אופיר קלמן - רונן אורי 50.00 41529 40904 3 מבואות חרמון
6 רוטשילד חנן - רז עופר 48.32 1751 19053   מבואות חרמון
7 כהן ישע - יוגב אייל 45.98 1726 40842   מבואות חרמון
8 שפירא משה - מהלר אבי 45.54 40785 14363   מבואות חרמון
9 כץ אברהם - גלפז מתנן 42.71 1755 2170   מבואות חרמון
10 נוי אסתר - קפלן בלה 41.20 42658 42580   מבואות חרמון
11 דדיה יעקב - כרמלי מיכל 38.89 21740 40782   מבואות חרמון