Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (אונליין)
שלישי בוקר חודש אפריל
מושב 4 מתוך 4 תאריך: 27/04/21 סניף: אביבים מקדם: 6.70
מנהל תחרות:
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.
קישור לתוצאות מפורטות

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 (רובוט) - בהירי תמר 62.27 ROBOT 14148 6 לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
2 נשר יאן תמר - גילרמן ג ניס 62.05 23543 8000 5 ת"א - אביבים
3 (רובוט) - arkadiz 60.35 ROBOT arkadiz   לא חבר בהתאגדות
4 לוין איטה - הוד מורי 59.40 24634 20266 4 חיפה כרמל
5 (רובוט) - קינן דני 58.92 ROBOT 9289 3 לא חבר בהתאגדות /נהריה - לב הצפון
6 (רובוט) - עמיר מירה 58.17 ROBOT 2508 2 לא חבר בהתאגדות /חיפה - בית הלוחם
7 גוראל איתן - בן אלי מיכל 56.23 17114 24591 2 ת"א - האקדמיה לברידג'/ת"א - אביבים
8 (רובוט) - פרחי ישראל 55.51 ROBOT 42078 2 לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
9 צווייג יחזקאל - לביא נירה 54.17 13700 14641 1 ת"א - אביבים
10 (רובוט) - כהנא אלה 53.30 ROBOT 16013 1 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
11 שיצר אתי - כוכבא שלומית 52.47 24656 19097   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
12 (רובוט) - יקים נוגה 51.45 ROBOT 3475 1 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
13 (רובוט) - ibaaltax 50.48 ROBOT ibaaltax   לא חבר בהתאגדות
14 מזרח איתמר - קימל שרה 48.09 10813 17400   קריות/חיפה כרמל
15 אבישר שוש - ויזל לילי 47.67 18501 21043   סביון - קרית אונו/נתניה
16 (רובוט) - זופניק שושי 47.23 ROBOT 41703   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
17 (רובוט) - מילאת נעמי 46.64 ROBOT 14489   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
18 (רובוט) - (רובוט) 46.62 ROBOT ROBOT   לא חבר בהתאגדות
19 מרגוליס אדל - אייזנשטיין טובי 45.83 41606 18293   רעננה - ההגנה
20 סלטר שרה - ולדמן לוריין 45.50 23236 23237   נהריה/ לא חבר בהתאגדות
21 גרשון עודד - בר יוסף עקיבא 45.23 8104 22055   חיפה כרמל
22 אברהם חיה - שמאי אילנה 44.22 20235 13602   חיפה כרמל
23 (רובוט) - אדלשטיין אברהם 43.95 ROBOT 40533   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
24 בכר יוסי - גזית גלי 43.77 722 40227   נהריה
25 גורביץ איטה - קרסטניטצקי שולמית 41.21 40317 41315   ת"א - אביבים
26 אידלסון ארתור - קס דניאל 40.35 3163 248   לא חבר בהתאגדות
27 חריר אילנה - ברב בנימין 37.89 14840 664   נתניה/קריות
28 (רובוט) - גולדמן גיזי 36.05 ROBOT 7934   לא חבר בהתאגדות