Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
שני אחה"צ אפריל שירי קרנאור
מושב 2 מתוך 4 תאריך: 12/04/21 סניף: האקדמיה ת"א מקדם: 7.13
מנהל תחרות:
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.
קישור לתוצאות מפורטות

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 מושקוביץ תמר - פאור צביה 67.90 1368 4040 5 סביון - קרית אונו
2 (רובוט) - גולן יעקב 64.81 ROBOT 40716 4 לא חבר בהתאגדות /ת"א - האקדמיה לברידג'
3 לנג שורה - דיין רחל 58.33 16877 40734 4 סביון - קרית אונו
4 לוי שרי - לבנת טובה 55.56 9322 9115   ת"א - אביבים/סביון - קרית אונו
5 טובים רחל - קופילוב אלי 55.25 7725 10734 2 סביון - קרית אונו
6 (רובוט) - עפרון פרנסין 54.01 ROBOT 14774 2 לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
7 חוטר דני - כרמון אלי 52.78 18610 42187 1 י"ם - מרכז הברידג' /סביון - קרית אונו
8 (רובוט) - נתן מיכה 51.85 ROBOT 12111 1 לא חבר בהתאגדות /פ"ת - ויצו
9 (רובוט) - סגל שרה 51.23 ROBOT 17420 1 לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
10 Avital_k - ססלר דפנה 50.62 Avital_k 42750   לא חבר בהתאגדות
11 קופילוב צפרא - בן-דוד רוני 49.38 10733 7728   סביון - קרית אונו
12 אילת מלכה - פוקסמן ירחמיאל 47.22 13247 1750   סביון - קרית אונו
13 (רובוט) - פישר אהובה 46.30 ROBOT 24341   לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
14 (רובוט) - אופנהיים נגה 45.75 ROBOT 42058   לא חבר בהתאגדות /הרצליה - פיתוח
15 שפט חנה - רובין דורית 45.68 14990 22386   גבעתיים - ברידג' 4 פאן/סביון - קרית אונו
16 אורון דליה - רווה עירית 42.90 18005 42886   סביון - קרית אונו
17 אלעד רחל - גקמן לילית 41.98 3696 11161   ת"א - כיכר המדינה/סביון - קרית אונו
18 קרן רותי - אלזם מרי 40.74 41941 41938   סביון - קרית אונו
19 (רובוט) - (רובוט) 40.28 ROBOT ROBOT   לא חבר בהתאגדות
20 (רובוט) - שגיא שמעון 32.72 ROBOT 41671   לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו