Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
שני אחה"צ אפריל שירי קרנאור
מושב 3 מתוך 4 תאריך: 19/04/21 סניף: האקדמיה ת"א מקדם: 5.82
מנהל תחרות:
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.
קישור לתוצאות מפורטות

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 (רובוט) - דויד סילביה 66.67 ROBOT 18006 5 לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
2 (רובוט) - ליברמן ארנון 62.15 ROBOT 40047 4 לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
3 SJ1234567 - (רובוט) 56.17 SJ1234567 ROBOT   לא חבר בהתאגדות
4 אילת מלכה - פוקסמן ירחמיאל 55.86 13247 1750 3 סביון - קרית אונו
5 מושקוביץ תמר - פאור צביה 55.56 1368 4040 2 סביון - קרית אונו
6 (רובוט) - נתן מיכה 54.94 ROBOT 12111 2 לא חבר בהתאגדות /פ"ת - ויצו
6 (רובוט) - סגל שרה 54.94 ROBOT 17420 2 לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
8 גורצקי מריאן - fffwanda 54.63 22079 fffwanda   לא חבר בהתאגדות
9 (רובוט) - אלזם מרי 53.09 ROBOT 41938 1 לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
10 שפט חנה - רובין דורית 51.54 14990 22386 1 גבעתיים - ברידג' 4 פאן/סביון - קרית אונו
11 חוטר דני - כרמון אלי 51.23 18610 42187 1 י"ם - מרכז הברידג' /סביון - קרית אונו
12 (רובוט) - גולן יעקב 50.62 ROBOT 40716 1 לא חבר בהתאגדות /ת"א - האקדמיה לברידג'
13 מור עדי - שרון דליה 48.15 42893 13898   לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
14 (רובוט) - לוברנסקי יוסי 46.30 ROBOT 42020   לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
15 לוי שרי - לבנת טובה 45.06 9322 9115   ת"א - אביבים/סביון - קרית אונו
16 אורון דליה - רווה עירית 44.44 18005 42886   סביון - קרית אונו
16 (רובוט) - שגיא שמעון 44.44 ROBOT 41671   לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
18 Avital_k - ססלר דפנה 36.73 Avital_k 42750   לא חבר בהתאגדות
19 סימקוביץ שרה - כהן פטרישה 35.80 41880 43017   ראש העין - גל/סביון - קרית אונו
20 ינאי גילה - לנג שורה 31.79 40814 16877   סביון - קרית אונו