Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
יום ראשון בוקר אפריל
מושב 3 מתוך 4 תאריך: 18/04/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 6.65
מנהל תחרות: ברקוביץ אריה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 טיבן אילנה - שדל גרג 67.44 923 42249 5 חיפה כרמל
2 חיימוביץ ולריו - פזי נחמה 58.56 19234 8309 4 חיפה כרמל
3 קולסקי מינה - קרמר ליאורה 57.08 11069 8174 3 חיפה כרמל/חיפה - הרץ
4 מורג חוה - דנסקי ניצה 50.69 9726 12350 3 חיפה כרמל
5 שנער היידי - גודוביץ צילה 49.01 2500 15622   חיפה כרמל
6 קמפר ראובן - שפירא בניהו 48.46 17830 17828   חיפה כרמל
7 סטריאן אלכסנדר - פאוקר נילי 43.83 40532 14171   חיפה כרמל
8 פורת מרים - נחמיאס יוסף 39.66 21564 40234   חיפה כרמל
9 דנה חנה - שקולניק ליאורה 34.26 6754 19927   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 דוב שושנה - שאול רבקה 62.10 7241 7246 5 חיפה כרמל
2 טייג יוסי - גוטליב ליפא 59.46 16088 16359 4 חיפה כרמל
3 הילזנרד אנני - גינזבורג מרים 58.13 5598 5635 3 חיפה כרמל
4 זגה מרים - פרסט רחל 47.88 23876 40871   חיפה כרמל
5 וורמברנד עדנה - קלינגר אביבה 47.75 14457 14599   חיפה כרמל
6 מעוז דפנה - מעוז בני 45.24 19370 22572   חיפה כרמל
7 סכנין חוה - מץ דליה 43.92 40948 17803   חיפה כרמל
8 דה הונד יוסי - שפר לאה 35.52 19994 19995   חיפה כרמל