Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
יום ראשון בוקר אפריל - HANDICAP
מושב 3 מתוך 4 תאריך: 18/04/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 6.65
מנהל תחרות: ברקוביץ אריה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 טיבן אילנה - שדל גרג 66.51 923 42249 5 חיפה כרמל
2 חיימוביץ ולריו - פזי נחמה 59.14 19234 8309 4 חיפה כרמל
3 קולסקי מינה - קרמר ליאורה 55.9 11069 8174 3 חיפה כרמל/חיפה - הרץ
4 מורג חוה - דנסקי ניצה 51.27 9726 12350 3 חיפה כרמל
5 קמפר ראובן - שפירא בניהו 49.28 17830 17828   חיפה כרמל
6 שנער היידי - גודוביץ צילה 46.83 2500 15622   חיפה כרמל
7 סטריאן אלכסנדר - פאוקר נילי 45.9 40532 14171   חיפה כרמל
8 פורת מרים - נחמיאס יוסף 39.98 21564 40234   חיפה כרמל
9 דנה חנה - שקולניק ליאורה 36.58 6754 19927   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 דוב שושנה - שאול רבקה 61.93 7241 7246 5 חיפה כרמל
2 טייג יוסי - גוטליב ליפא 58.78 16088 16359 4 חיפה כרמל
3 הילזנרד אנני - גינזבורג מרים 54.46 5598 5635 3 חיפה כרמל
4 זגה מרים - פרסט רחל 49.46 23876 40871   חיפה כרמל
5 וורמברנד עדנה - קלינגר אביבה 48.57 14457 14599   חיפה כרמל
6 מעוז דפנה - מעוז בני 44.06 19370 22572   חיפה כרמל
7 סכנין חוה - מץ דליה 43.49 40948 17803   חיפה כרמל
8 דה הונד יוסי - שפר לאה 36.84 19994 19995   חיפה כרמל