Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (אונליין)
שני אחה"צ מאי שירי קרנאור
מושב 2 מתוך 5 תאריך: 10/05/21 סניף: האקדמיה ת"א מקדם: 6.54
מנהל תחרות:
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.
קישור לתוצאות מפורטות

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 (רובוט) - גולן יעקב 62.50 ROBOT 40716 5 לא חבר בהתאגדות /ת"א - האקדמיה לברידג'
2 ינאי זאב - שוהם יורם 60.83 40727 40726 4 סביון - קרית אונו
3 SJ1234567 - dytria 57.50 SJ1234567 dytria   לא חבר בהתאגדות
4 אילת מלכה - פוקסמן ירחמיאל 57.22 13247 1750 3 סביון - קרית אונו
5 (רובוט) - שגיא שמעון 56.67 ROBOT 41671 2 לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
6 (רובוט) - אלעד רחל 55.00 ROBOT 3696 2 לא חבר בהתאגדות /ת"א - כיכר המדינה
7 (רובוט) - סגל שרה 54.72 ROBOT 17420 1 לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
8 שפירא אורה - גור משה 53.89 4844 13928 1 פולג- ברידג' פוינט/סביון - קרית אונו
8 (רובוט) - אלזם מרי 53.89 ROBOT 41938 1 לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
10 אורון דליה - רווה עירית 53.61 18005 42886 1 סביון - קרית אונו
11 (רובוט) - אליוביץ עליזה 51.11 ROBOT 16173 1 לא חבר בהתאגדות /ב"ש - בית הברידג'
12 שפט חנה - רובין דורית 50.83 14990 22386 1 גבעתיים - ברידג' 4 פאן/סביון - קרית אונו
13 (רובוט) - דויד סילביה 50.56 ROBOT 18006 1 לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
14 חוטר דני - כרמון אלי 49.44 18610 42187   י"ם - מרכז הברידג' /סביון - קרית אונו
15 fffwanda - גורצקי מריאן 47.78 fffwanda 22079   לא חבר בהתאגדות
16 (רובוט) - פסרמן רחל 46.94 ROBOT 8580   לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
17 (רובוט) - רוזנצוייג אסתר 46.67 ROBOT 1148   לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
18 מרוז יוכי - קדר עמוס 44.72 24723 23373   גבעתיים - ברידג' 4 פאן
19 לנג שורה - פישר אהובה 43.33 16877 24341   סביון - קרית אונו
20 נתן מיכה - פסטרנק פנחס 36.67 12111 19333   פ"ת - ויצו
20 מור עדי - שרון דליה 36.67 42893 13898   לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
22 Avital_k - ססלר דפנה 29.44 Avital_k 42750   לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו