Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות
ום ראשון אחהצ מרץ-אפריל
מושב 2 מתוך 7 תאריך: 14/03/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 0.46

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] מספרי חבר סניף
1 אנגלשטיין ישראל - בן דב פיזנטי עדנה 72.38 73.33 71.43 41602 19226 לא חבר בהתאגדות
2 לזר רחל - אגרט מריה 55.65 49.17 62.14 40201 23899 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
3 פועה סלומון - מיכל מאיר 50.30 49.17 51.43 22-3026 22-3027 לא חבר בהתאגדות
4 פרידמן ליליאן - זלינגר רות 49.94 54.17 45.71 22-3009 21743 לא חבר בהתאגדות
5 מנדלר אסתר - חמדה פרידה 48.75 51.67 45.83 22-0185 22-0226 לא חבר בהתאגדות
6 דקל דני - דקל דיתה 44.58 39.17 50.00 22-0552 22-0551 לא חבר בהתאגדות
7 עשת רונית - לזר שילה 44.17 40.83 47.50 4221 16339 לא חבר בהתאגדות
8 יהודית לרנר - גליה שהם 41.55 46.67 36.43 22-3007 22-3006 לא חבר בהתאגדות
9 נפתלי אסתר - סגל ציפי 37.26 41.67 32.86 22-0482 41603 לא חבר בהתאגדות
טסלר דליה - הוניג פנינה     68.33 22-3096 22-0514 לא חבר בהתאגדות
וקס אסתר - מנצר רחל     63.33 22-0596 17122 לא חבר בהתאגדות
ריבקינד אברהם - ארן חביבה   60.83   22-0181 40230 לא חבר בהתאגדות /חיפה - רמת אלון
ריבקינד רות - מנצר רחל   53.33   22-0171 17122 לא חבר בהתאגדות
שרה ורטהיים - משה ורטהיים   40.00   22-0515 22-0524 לא חבר בהתאגדות
דב מאירוביץ - ריבקינד אברהם     37.50 22-0242 22-0181 לא חבר בהתאגדות
ריבקינד רות - חורש שושנה     37.50 22-0171 20045 לא חבר בהתאגדות