Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות
ירושלים אונליין - ראשון בוקר - אפריל מאי 2021
מושב 8 מתוך 8 תאריך: 30/05/21 סניף: ירושלים מקדם: 9.78
BBO MACHPOINTS 18 BOARDS

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] מספרי חבר נא'מ סניף
1 (רובוט) - אקרמן ראובן 59.14 51.98 62.36 56.39 62.04 43.83 56.15 47.84 65.91 ROBOT 3799 20 לא חבר בהתאגדות /ירושלים
2 (רובוט) - ינר יובל 56.75 [A] 57.63 52.22 70.37 57.10 [A] 56.48 46.72 ROBOT 10981 16 לא חבר בהתאגדות /פ"ת - אם המושבות
3 מנדלבאום יצחק - יהל נילי 54.97 54.37 47.34 52.50 62.96 50.00 [A] 62.65 44.70 2054 11658 12 ירושלים
4 (רובוט) - קשת דוד 51.50 44.84 51.36 54.44 46.60 50.31 54.76 33.33 51.52 ROBOT 16997 10 לא חבר בהתאגדות /ירושלים
5 (רובוט) - ספיר עוזי 51.36 [A] [A] 43.06 47.22 64.51 47.82 [A] 55.56 ROBOT 42970 8 לא חבר בהתאגדות /ירושלים
6 חסין נטשה - ירדני יעל 49.52 41.67 57.69 50.28 40.74 50.62 53.17 38.58 43.69 19019 15266   ירושלים
7 אופיר מאירה - שזיפי חנה 44.31 44.05 36.72 33.61 45.37 46.60 43.06 49.38 37.37 14620 983   ירושלים/ת"א - כיכר המדינה
8 (רובוט) - פוקס אריק 44.17 26.19 44.56 40.00 55.25 [A] 49.01 [A] [A] ROBOT 42907   לא חבר בהתאגדות /טבעון - רקפת
(רובוט) - ליבוביץ דוד     58.15     49.38 54.96 50.93   ROBOT 18294   לא חבר בהתאגדות /כפר סבא
(רובוט) - אלזם מרי       55.28     52.18 50.62 54.55 ROBOT 41938   לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
ניימן עירית - יודסין שלומית       77.78   43.83     52.53 7738 15863   ירושלים
בנציוני יואל - פרחי לינה             51.39 55.25 53.28 9222 15050   ת"א - האקדמיה לברידג'/ת"א - בית הלוחם אפקה
(רובוט) - שמש ורדה     49.31     46.30   61.11   ROBOT 15371   לא חבר בהתאגדות /ירושלים
(רובוט) - כהן אבנר     44.10         51.54 59.34 ROBOT 9199   לא חבר בהתאגדות /ירושלים
(רובוט) - שמש לאה         52.47 46.91     52.53 ROBOT 40475   לא חבר בהתאגדות /רמת ישי
(רובוט) - ליברמן ארנון     59.53 48.13         44.19 ROBOT 40047   לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
(רובוט) - שחל אריה     54.91   47.22     47.53   ROBOT 11897   לא חבר בהתאגדות /כפר סבא
רפאלי דוד - כהן שבתאי   53.97 51.81         41.05   4087 14630   י"ם - מרכז הברידג'
(רובוט) - יניב יצחק           46.91 45.63 42.28   ROBOT 20123   לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
(רובוט) - שילה ראובן       48.06     47.82   34.85 ROBOT 17368   לא חבר בהתאגדות /ירושלים
(רובוט) - ברדיצבסקי ולדימיר           68.83   65.12   ROBOT 40837   לא חבר בהתאגדות /ירושלים
(רובוט) - לייכטר שרית             66.07   56.57 ROBOT 23998   לא חבר בהתאגדות /ב"ש - חברי הנגב
מנדלבאום יצחק - ניימן יוסף       52.50 62.96         2054 7739   ירושלים
(רובוט) - אלעד רחל     52.66     57.72       ROBOT 3696   לא חבר בהתאגדות /ת"א - כיכר המדינה
כהן שולה - יעקב מלכה               60.19 48.48 2253 14220   אשקלון/י"ם - מרכז הברידג'
בך ורדה - הס רנה   47.62   59.17           4529 2041   ירושלים
(רובוט) - מישקין אריה   57.14     46.91         ROBOT 14925   לא חבר בהתאגדות /ירושלים
(רובוט) - קאהן הלן   51.19 52.78             ROBOT 40652   לא חבר בהתאגדות
(רובוט) - גנני רחל     46.01       56.35     ROBOT 20889   לא חבר בהתאגדות /ירושלים
קרמנשהי אריה - קשת דוד           50.31     51.52 24625 16997   ירושלים
(רובוט) - חשין אסתר   55.56   46.11           ROBOT 23719   לא חבר בהתאגדות /רעננה - ההגנה
רז מזל - דנן אלן ארי     49.92           50.00 14589 21726   ירושלים
(רובוט) - ימין דוד     52.19       47.62     ROBOT 40064   לא חבר בהתאגדות /רעננה - ההגנה
(רובוט) - סביר נח       50.83   48.46       ROBOT 14631   לא חבר בהתאגדות /ירושלים
Golds23 - lesley1942           46.30 51.79     Golds23 lesley1942   לא חבר בהתאגדות
(רובוט) - רגב עשירה     43.87         54.01   ROBOT 18286   לא חבר בהתאגדות /ירושלים
רגב נחום - דנן אלן ארי         44.75   49.60     18285 21726   ירושלים
יערי דליה - רגב יורם     51.31 40.83           20270 15877   השרון/כפר סבא
(רובוט) - אופנהיים נגה     46.66     45.06       ROBOT 42058   לא חבר בהתאגדות /הרצליה - פיתוח
(רובוט) - פייזר מרים           49.38     34.09 ROBOT 42164   לא חבר בהתאגדות /ירושלים
(רובוט) - אלזם מוטי               38.89 39.90 ROBOT 41939   לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
פיברט גל - פיברט יוסף   66.67               40647 8778   מועצת יואב
(רובוט) - גבע חיים       64.72           ROBOT 810   לא חבר בהתאגדות /כפר סבא
(רובוט) - רז ניסן                 63.13 ROBOT 15461   לא חבר בהתאגדות /ירושלים
זייטמן מגי - שנפ שולמית   61.90               2307 4513   י"ם - מרכז הברידג' /ירושלים
ניימן עירית - גרינברג רבקה         61.73         7738 6452   ירושלים
לוי עמליה - פרץ שמואל             61.71     13470 16618   כפר סבא
מוסטובוי דמיטרי - בורודצקי אדי             61.51     41218 14378   ירושלים/חולון - הקנטרי
(רובוט) - בנציוני יואל         60.49         ROBOT 9222   לא חבר בהתאגדות /ת"א - האקדמיה לברידג'
(רובוט) - גיא יואל             59.13     ROBOT 17603   לא חבר בהתאגדות /פולג- ברידג' פוינט
(רובוט) - theosauto2                 58.59 ROBOT theosauto2   לא חבר בהתאגדות
(רובוט) - פרנקל גיורא             57.54     ROBOT 13119   לא חבר בהתאגדות /כפר סבא
(רובוט) - פישר פאולה       56.67           ROBOT 16369   לא חבר בהתאגדות /ירושלים
אקרמן ראובן - מנדלבאום יצחק             56.15     3799 2054   ירושלים
(רובוט) - שנפ מאיה   55.95               ROBOT 23993   לא חבר בהתאגדות /רמת השרון
(רובוט) - כהן שירה             55.95     ROBOT 14618   לא חבר בהתאגדות /ת"א - בית הלוחם אפקה
זנו מרים - הרדון עפרה     55.70             18233 14930   ירושלים/י"ם - מרכז הברידג'
הרדון ויליאם - שמש לאה     55.69             17700 40475   לא חבר בהתאגדות /רמת ישי
אלול סימה - שחל אריה                 54.55 11811 11897   כפר סבא
(רובוט) - אבנית אבי             53.17     ROBOT 14008   לא חבר בהתאגדות /כפר סבא
קרמר שמואל - הרדון עפרה       52.78           11091 14930   חולון - הקנטרי/י"ם - מרכז הברידג'
(רובוט) - לוי יצחק                 52.78 ROBOT 17092   לא חבר בהתאגדות /ירושלים
המר מיקי - המר ברוריה     52.73             16891 16890   אשקלון
(רובוט) - רז אמנון             52.18     ROBOT 12306   לא חבר בהתאגדות /י"ם - בית בלגיה
חסין נטשה - ברדיצבסקי ולדימיר       50.28           19019 40837   ירושלים
golds23 - lesley1942               50.00   golds23 lesley1942   לא חבר בהתאגדות
ניימן עירית - פורת רחל     49.72             7738 22538   ירושלים
אופיר מאירה - hag1               49.38   14620 hag1   ירושלים/ לא חבר בהתאגדות
בן-דוד זהר - בוגנים אתי             49.21     1255 17901   חיפה - הרץ/ירושלים
(רובוט) - רגב אלה         46.91         ROBOT 19978   לא חבר בהתאגדות /טבעון - רקפת
muscadine - manu31         45.99         muscadine manu31   לא חבר בהתאגדות
(רובוט) - רייניץ שלמה           45.68       ROBOT 42542   לא חבר בהתאגדות /ירושלים
ברקלי חזי - טננהאוז אסתר                 45.20 8602 15264   ירושלים
רז ניסן - דנן אלן ארי   44.84               15461 21726   ירושלים
רז מזל - גרינשפן אורי         44.14         14589 16335   ירושלים
(רובוט) - לוי דבורה               43.21   ROBOT 17620   לא חבר בהתאגדות /ירושלים
מאור מלי - נוימן יוכבד             43.06     17366 15789   פ"ת - אם המושבות
יאראק יהודית - שילה ראובן     42.52             18998 17368   ירושלים
הרדון ויליאם - רגב עשירה       42.50           17700 18286   לא חבר בהתאגדות /ירושלים
(רובוט) - פדהצור פועה           42.28       ROBOT 18142   לא חבר בהתאגדות /טבעון - רקפת
רז מזל - לידור דניאלה       42.22           14589 2632   ירושלים/סביון - קרית אונו
רז מזל - פרי סוזנה   42.06               14589 22920   ירושלים
כהן אבנר - Ashreg             42.06     9199 Ashreg   ירושלים/ לא חבר בהתאגדות
יודסין שלומית - ירדני יעל   41.67               15863 15266   ירושלים
לנג שורה - ברגר אבי     41.60             16877 1142   סביון - קרית אונו
פסטרנק פנחס - נתן מיכה             41.47     19333 12111   פ"ת - ויצו
גיא יואל - Ssutham         41.36         17603 Ssutham   פולג- ברידג' פוינט/ לא חבר בהתאגדות
ירדני יעל - לידור דניאלה         40.74         15266 2632   ירושלים/סביון - קרית אונו
ליברמן ארנון - שילה ראובן         38.89         40047 17368   סביון - קרית אונו/ירושלים
יודסין שלומית - פורת רחל         38.58         15863 22538   ירושלים
ליבוביץ גורגי - בלושבסקי מיכאל             38.29     43001 42785   ב"ש - בית הברידג'
רז מזל - קשת דוד               33.33   14589 16997   ירושלים
שקד שושנה - לוי דבורה       30.56           23862 17620   לא חבר בהתאגדות /ירושלים
שרון זמירה - פישר אהובה             29.96     19117 24341   סביון - קרית אונו
(רובוט) - Niran19     29.42             ROBOT Niran19   לא חבר בהתאגדות
נוי יצחק - פלץ משה             27.38     24350 24363   פ"ת - אם המושבות