Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות
יום ראשון אחהצ אפריל
מושב 4 מתוך 4 תאריך: 25/04/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 0.44

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] [3] [4] מספרי חבר סניף
1 לוי רסקין - דב מאירוביץ 59.76 68.55 55.00 65.48 [A] 22-0240 22-0242 לא חבר בהתאגדות
2 אנגלשטיין ישראל - בן דב פיזנטי עדנה 57.23 68.35 46.67 60.81 53.08 41602 19226 לא חבר בהתאגדות
3 עשת רונית - לזר שילה 52.58 51.09 52.50 44.05 62.70 4221 16339 לא חבר בהתאגדות
4 ריבקינד רות - חורש שושנה 51.09 45.93 [A] 56.85 51.59 22-0171 20045 לא חבר בהתאגדות
5 גליה שהם - יהודית לרנר 50.77 48.61 56.67 43.15 54.66 22-3006 22-3007 לא חבר בהתאגדות
6 אדלמן יפה - גנות אני 50.55 56.55 52.50 37.60 55.56 22-0598 22-0599 לא חבר בהתאגדות
7 מנצר רחל - פינגלמן הלנה 49.66 30.75 46.67 64.88 56.35 17122 22-0198 לא חבר בהתאגדות
8 לזר רחל - אגרט מריה 49.01 49.50 44.17 [A] 52.38 40201 23899 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
9 טסלר דליה - הוניג פנינה 46.53 41.57 44.17 [A] 50.40 22-3096 22-0514 לא חבר בהתאגדות
10 חמדה פרידה - מנדלר אסתר 45.54 38.89 55.83 49.31 38.14 22-0226 22-0185 לא חבר בהתאגדות
11 מיכל מאיר - פועה סלומון 43.30 54.66 48.33 38.46 31.75 22-3027 22-3026 לא חבר בהתאגדות
12 פרידמן ליליאן - זלינגר רות 42.99 38.29 38.33 59.42 35.91 22-3009 21743 לא חבר בהתאגדות
13 דיחנו אילנה - לביא מרים 42.05 [A] 45.00 41.37 31.85 19882 20795 לא חבר בהתאגדות
גרינוולד חנה - זייטמן שוש       63.39 56.09 22-0531 22-0532 לא חבר בהתאגדות
גרינברג רונית - גרינברג משה         62.30 15533 41127 חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
ניר יעל - חורש שושנה     59.17     22-0601 20045 לא חבר בהתאגדות
אסתר אופיר - חנה מלאכי         57.59 22-0232 22-0233 לא חבר בהתאגדות
ריבקינד אברהם - בלום חנה   56.05       22-0181 41055 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
גרינוולד חנה - לוסטיג אילנה     55.00     22-0602 22-0600 לא חבר בהתאגדות
דיחנו אילנה - רפופורט אבישי   51.19       19882 22-0597 לא חבר בהתאגדות
ריבקינד אברהם - ארן חביבה         49.79 22-0181 40230 לא חבר בהתאגדות /חיפה - רמת אלון
טסלר דליה - אגרט מריה       42.26   22-3096 23899 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
ריבקינד אברהם - וקס אסתר       30.77   22-0181 22-0596 לא חבר בהתאגדות