Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות
בוא הקיץ במשגב
מושב 3 מתוך 6 תאריך: 10/05/21 סניף: קריות/חיפה מקדם: 6.29

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] [3] מספרי חבר סניף
1 בן נאים אהוד - טרגר דרור 77.0 5.0 37.0 35.0 777 3805 קריות
2 וגנר-אביטל יעל - בן משה גיורא 76.0 -13.0 45.0 44.0 40386 23310 כרמיאל/קריות
3 בלוזר קובי - שטריך אליעזר 52.0 24.0 -5.0 33.0 18617 40844 קריות
4 אורנשטיין טינה - גוזלן משה 21.0 [A] 29.0 -8.0 42759 19264 קריות
5 פלדמן ברברה - זטלר שילה 9.0 44.0 -24.0 -11.0 18862 18863 קריות
6 סליגסון בברלי - סליגסון יואל 0.0 -7.0 7.0 [A] 40203 40581 קריות
7 ויסמן צבי - צבעוני פנחס -1.0 29.0 -9.0 -21.0 19267 5435 כרמיאל
8 פיבלמן שושי - פיבלמן צבי -7.0 [A] 23.0 -30.0 40908 9650 קריות
9 אפשטיין דוד - רונן עמוס -8.0 12.0 -20.0 [A] 40890 18615 קריות
10 ארליך רחל - דגון אסתר -21.0 -37.0 16.0 0.0 18780 18612 קריות
11 פרידברג ג'ק - פרידברג ג'ניס -35.0 -5.0 -6.0 -24.0 41342 42221 קריות
12 נעלי נחום - רינה ברקן -37.0 [A] -26.0 -11.0 18616 23-23 קריות/ לא חבר בהתאגדות
13 נהיר דפנה - ישורון ישראל -43.0 -22.0 -24.0 3.0 18781 18609 קריות
14 ברלוביץ זינה - לילינג נעמי -74.1 -21.1 -43.0 -10.0 42252 41340 קריות
נעלי נחום - גוזלן משה   -10.5     18616 19264 קריות