Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות (פרונטלי)
בוא הקיץ במשגב - HANDICAP
מושב 6 מתוך 6 תאריך: 07/06/21 סניף: קריות/חיפה מקדם: 6.59

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] [3] [4] [5] [6] מספרי חבר נא'מ סניף
1 וגנר-אביטל יעל - בן משה גיורא 117.7 -21.5 36.1 36.3 34.5 12.5 -1.7 40386 23310 9 כרמיאל/קריות
2 בן נאים אהוד - טרגר דרור 108.2 -11.5 20.1 19.3 -5 50.5 23.3 777 3805 7 קריות
3 בלוזר קובי - שטריך אליעזר 100.1 15.5 -13.9 25.3 10.5 13.5 35.3 18617 40844 6 קריות
4 אפשטיין דוד - רונן עמוס 34.2 18.5 -13.9 [A] 8.5 23.9 -2.7 40890 18615 5 קריות
5 סליגסון בברלי - סליגסון יואל 22.1 1.5 15.1 [A] 6.5 -1 [A] 40203 40581 4 קריות
6 ארליך רחל - דגון אסתר 20.2 -31.5 21.1 6.3 9.5 -4 -12.7 18780 18612 3 קריות
7 אורנשטיין טינה - גוזלן משה 12.3 [A] 31.1 -4.8 -24.5 8.2 2.3 42759 19264 2 קריות
8 פיבלמן שושי - פיבלמן צבי -14.5 [A] 17.1 -34.8 15.3 7.5 -19.7 40908 9650   קריות
9 פלדמן ברברה - זטלר שילה -19.1 38.5 -29.9 -15.8 -2.2 -36.5 -9.7 18862 18863   קריות
10 פרידברג ג'ק - פרידברג ג'ניס -26.3 4.5 3.1 -13.8 [A] -9.5 -10.7 41342 42221   קריות
11 נעלי נחום - רינה ברקן -63.3 [A] -22 -6.4 -29.1 [A] -5.8 18616 23-23   קריות/ לא חבר בהתאגדות
12 ברלוביץ זינה - לילינג נעמי -101.1 -10.6 -32.9 1.3 -29.4 -29.5 [A] 42252 41340   קריות
נהיר דפנה - ישורון ישראל   -16.5 -18.9 9.3       18781 18609   קריות
ויסמן צבי - קריינדלר מיכאל ד"ר         10.5 8.9 4.3 19267 5441   קריות/כרמיאל
צבעוני פנחס - מורוזנסקי לאוניד         -11.9 -38.6 -9.7 5435 24822   כרמיאל
ויסמן צבי - צבעוני פנחס   20.5 -17.9 -28.8       19267 5435   קריות/כרמיאל
נעלי נחום - גוזלן משה   -9           18616 19264   קריות