Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות (פרונטלי)
יום ראשון בוקר יוני
מושב 4 מתוך 4 תאריך: 27/06/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 7.44

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] [3] [4] מספרי חבר נא'מ סניף
1 משכית חניתה - קרמר ליאורה 61.22 55.89 63.49 56.67 68.85 12377 8174 8 חיפה כרמל/חיפה - הרץ
2 מרחב יוסף - ברק רחל 58.05 53.17 [A] 60.28 68.75 7214 14738 6 חיפה - בית הלוחם/חיפה כרמל
3 טייג יוסי - גוטליב ליפא 56.31 47.49 64.42 60.56 52.78 16088 16359 5 חיפה כרמל
4 לוי רוני - אלרן ישראל 55.49 47.22 63.36 61.39 [A] 12052 19052 4 חיפה כרמל
5 חיימוביץ ולריו - פזי נחמה 54.01 63.49 57.01 63.06 32.47 19234 8309 3 חיפה כרמל
6 גני רותי - אורון רות 51.75 [A] 51.59 54.17 51.26 23011 18699 3 חיפה כרמל
7 וורמברנד עדנה - קלינגר אביבה 51.42 49.21 52.51 42.50 61.44 14457 14599 2 חיפה כרמל
8 שפירא בניהו - קמפר ראובן 50.60 51.25 50.79 42.22 58.13 17828 17830 2 חיפה כרמל
9 דוב שושנה - שאול רבקה 49.44 [A] 51.98 43.61 52.18 7241 7246   חיפה כרמל
10 גרינברג רונית - שמחון מיכל 48.48 50.86 [A] 51.39 41.67 15533 19804   חיפה כרמל
11 מעוז דפנה - אלדר ליאורה 48.24 54.17 36.57 52.22 [A] 19370 40869   חיפה כרמל/חיפה - רמת אלון צביקה
12 דה הונד יוסי - שפר לאה 47.93 43.25 37.92 52.22 58.33 19994 19995   חיפה כרמל
13 שנער היידי - גודוביץ צילה 47.77 37.70 54.76 [A] 48.61 2500 15622   חיפה כרמל
14 גרינמן שמשון - פרבשטיין בן-חיים יפה 45.97 [A] 40.61 38.06 55.22 23268 4617   חיפה כרמל
15 מורג חוה - דנסקי ניצה 42.57 42.06 34.17 [A] 44.05 9726 12350   חיפה כרמל
16 שטרן אסיה - ברמן דיאנה 40.12 34.33 35.32 39.44 51.39 42439 24411   חיפה כרמל
17 פונדיאנו עליזה - דנה חנה 38.72 44.84 42.99 30.56 36.51 42368 6754   לא חבר בהתאגדות
סמורזיק אביטל - משיח רבקה   64.15   65.00   16725 17806   חיפה כרמל
זולקוב גנריאטה - לזינסקי מרים     60.25 47.78   23264 20156   חיפה כרמל
ליברטל זקלין - רייס איילין       62.22 44.25 17962 41238   חיפה כרמל
נחמיאס יוסף - פורת מרים     48.08 55.00   40234 21564   חיפה כרמל
הילזנרד אנני - גינזבורג מרים   38.33 60.19     5598 5635   חיפה כרמל
טיבן אילנה - קפלן הילדה       39.72 55.95 923 10776   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
מרצקי דרורה - ינקוביץ ציפי     42.72 50.83   17418 23090   חיפה כרמל/טבעון - רקפת
סטריאן אלכסנדר - פאוקר נילי   39.81     32.74 40532 14171   חיפה כרמל
ברקוביץ אריה - נחמיאס יוסף   64.29       2502 40234   חיפה כרמל
גני רותי - ביגר כרמלה   60.32       23011 23012   חיפה כרמל
טיבן אילנה - שדל גרג   57.67       923 42249   חיפה כרמל
פורטונה ארנון - נביא יהודה         53.57 5150 15307   חיפה כרמל
זבירין אילנה - שיקלר רחל       50.56   15743 41020   חיפה כרמל
גרינברג רונית - ברקוביץ אריה     49.93     15533 2502   חיפה כרמל
ברקוביץ אריה - ברויז אברהם       48.33   2502 40433   חיפה כרמל
רטנר פיליס - רטנר דוד         47.02 14530 14538   לא חבר בהתאגדות
מץ דליה - סכנין חוה         44.44 17803 40948   חיפה כרמל
דני מזור - ברויז אברהם         40.83 22-0615 40433   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
רייצין לב - אבדג'ן ג'אנה       32.22   22-0613 41007   לא חבר בהתאגדות