Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות (פרונטלי)
תחרות אוקטובר 21
מושב 4 מתוך 4 תאריך: 25/10/21 סניף: הלוחם חיפה מקדם: 12.27

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] [3] [4] מספרי חבר נא'מ סניף
1 ורד נח - זילברבוש שמואל 90.8 47.8 35.0 8.0 [A] 2656 837 6 חיפה - בית הלוחם
2 טל דן - שלייפר ישראל 89.8 37.3 21.0 7.0 24.5 1267 3955 5 חיפה כרמל
3 מרחב יוסף - גולדשטיין מרדכי 47.0 44.0 -32.0 13.0 22.0 7214 13571 4 חיפה - בית הלוחם
4 עגור יצחק - יריב יצחק 40.2 0.0 36.0 17.0 -12.8 7244 7245 3 חיפה - בית הלוחם
5 שושני חנה - בן-נון יוסי 34.5 -11.7 [A] 45.0 1.2 11491 12637 2 חיפה כרמל/חיפה - בית הלוחם
6 טל פטר - לוי סיגלית 26.0 -11.0 8.0 12.0 17.0 16356 8196 2 חיפה - בית הלוחם/חיפה כרמל
7 פליקסברוד נורית - טל לאה -7.0 -6.0 [A] -6.0 5.0 14263 41300   חיפה - בית הלוחם
8 פלר רמה - פלר אדם -20.0 -3.0 9.0 [A] -26.0 19195 867   חיפה - בית הלוחם
9 מילגרם שרה - ברודאי אסתר -34.2 -25.2 -7.0 [A] -2.0 1895 899   חיפה - בית הלוחם/ לא חבר בהתאגדות
10 הרפז כרמלה - גולדשטיין בתיה -61.1 -5.8 -20.0 -62.1 26.8 12922 12639   חיפה - בית הלוחם
לוסקי הרצל - גבאי חיים   -8.0       5946 5263   לא חבר בהתאגדות /חיפה - בית הלוחם
ינאי אברהם - ינאי מירה       -9.0   7263 7262   חיפה - בית הלוחם
בן-נון נגה - ינאי מירה         -10.5 12636 7262   חיפה - בית הלוחם
ינקוביץ ציפי - גל מרדכי         -11.7 23090 20231   חיפה כרמל
גילור מנחם - ינאי אברהם         -15.0 3953 7263   חיפה - בית הלוחם
ציפי פלנר - פלנר יהודה   -17.3       30004 868   לא חבר בהתאגדות /חיפה - בית הלוחם
זבירין אילנה - שיקלר רחל         -18.7 15743 41020   חיפה כרמל
גל מרדכי - גבאי חיים     -22.0     20231 5263   חיפה כרמל/חיפה - בית הלוחם
גילור מנחם - פלנר יהודה     -28.0     3953 868   חיפה - בית הלוחם
נמרי מרים - ברודאי אסתר       -29.5   14360 899   חיפה - בית הלוחם/ לא חבר בהתאגדות
בן-נון נגה - גילור מנחם   -42.0       12636 3953   חיפה - בית הלוחם