Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות (פרונטלי)
ראשון בוקר דצמבר
מושב 4 מתוך 4 תאריך: 26/12/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 8.05

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] [3] [4] מספרי חבר נא'מ סניף
1 כהן עפרה - פורת דליה 60.97 59.17 69.17 62.22 53.33 8283 4142 9 חיפה כרמל
2 קולסקי מינה - קרמר ליאורה 59.65 58.89 60.00 56.39 63.33 11069 8174 7 חיפה כרמל
3 הרץ צפורה - לחמן מיכה 59.03 56.39 68.33 55.83 55.56 4138 1283 6 חיפה כרמל
4 לוי רוני - אלרן ישראל 58.20 60.83 48.64 58.89 64.44 12052 19052 5 חיפה כרמל
5 טייג יוסי - גוטליב ליפא 55.17 [A] 59.85 55.00 55.83 16088 16359 4 חיפה כרמל
6 הילזנרד אנני - גינזבורג מרים 53.74 55.28 51.08 [A] 58.61 5598 5635 3 חיפה כרמל
7 דוב שושנה - שאול רבקה 52.60 [A] 60.12 50.00 50.28 7241 7246 2 חיפה כרמל
8 דה הונד יוסי - שפר לאה 52.04 [A] 49.57 53.33 55.28 19994 19995 2 חיפה כרמל
9 קמפר ראובן - שפירא בניהו 51.98 45.00 51.79 54.17 56.94 17830 17828 1 חיפה כרמל
10 שמאי אילנה - ינקוביץ ציפי 51.50 46.39 55.15 52.22 52.22 13602 23090 1 חיפה כרמל
11 גני רותי - אורון רות 48.79 44.44 42.65 59.44 48.61 23011 18699   חיפה כרמל
12 חיימוביץ ולריו - פזי נחמה 48.37 45.00 42.93 69.72 35.83 19234 8309   חיפה כרמל
13 רטנר פיליס - רטנר דוד 48.02 [A] 41.23 56.11 44.72 14530 14538   חיפה כרמל
14 נחמיאס יוסף - פרסט רחל 47.96 55.56 48.77 46.11 41.39 40234 40871   חיפה כרמל
15 שיקלר רחל - זבירין אילנה 47.54 45.56 42.65 51.94 [A] 41020 15743   חיפה כרמל
16 מורג חוה - קורן עינת 46.94 51.94 45.00 43.06 47.78 9726 20262   חיפה כרמל
17 מעוז דפנה - וורמברנד עדנה 44.27 56.39 37.07 26.94 56.67 19370 14457   חיפה כרמל
18 שטרן אסיה - ברמן דיאנה 43.89 39.17 [A] 41.11 45.28 42439 24411   חיפה כרמל
19 שקולניק ליאורה - רומן 41.25 42.22 30.83 41.67 50.28 19927 22-0628   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
20 סטריאן אלכסנדר - פאוקר נילי 41.04 43.61 [A] 37.50 33.06 40532 14171   חיפה כרמל
21 דנסקי ניצה - קפלן הילדה 39.78 46.67 37.72 43.06 31.67 12350 10776   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
22 בר יוסף לוסי - לבנון חנה 37.33 41.39 39.60 39.17 29.17 22054 16309   חיפה כרמל
גולדנברג שלום - אורנשטיין איתן   62.50 68.73     1265 801   חיפה כרמל
לירון נולי - לוי סיגלית       53.89 60.00 21199 8196   חיפה כרמל
שטרן בן - שדל גרג     52.65   51.67 19887 42249   חיפה כרמל
גרינמן שמשון - פרבשטיין בן-חיים יפה   57.50   46.67   23268 4617   חיפה כרמל
שנער היידי - גודוביץ צילה       46.39 48.89 2500 15622   חיפה כרמל
מץ דליה - סכנין חוה       40.83 48.33 17803 40948   חיפה כרמל
גרינברג רונית - שמחון מיכל   38.33 39.85     15533 19804   חיפה - רמת אלון/חיפה כרמל
סמורזיק אביטל - ספקטור ענת       63.06   16725 18416   חיפה כרמל
הרץ ראובן - זולקוב גנריאטה   61.67       4137 23264   חיפה כרמל
סמורזיק אביטל - מירקין לודמילה         60.83 16725 10299   חיפה כרמל
זולקוב גנריאטה - גני רותי       59.44   23264 23011   חיפה כרמל
זגה מרים - ברקוביץ אריה         58.06 23876 2502   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
זולקוב גנריאטה - לזינסקי מרים     57.10     23264 20156   חיפה כרמל
פרסט רחל - בן יוסף הדרה   55.56       40871 18015   חיפה כרמל
קורן עינת - סודרי דוד   51.94       20262 9762   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
טאבאצניק הילל - ברויז אברהם       51.94   22-0634 40433   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
ברנט דוד - וייסמן דוד   50.56       40334 3698   חיפה כרמל
גייבסקי נלי - שחר אמיר   48.06       40794 40627   חיפה כרמל
בוגן זאב - זגה מרים   45.28       8410 23876   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
צרטין יוסף - רלה כהנא       43.33   41343 22-0567   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
צרטין יוסף - פונדיאנו עליזה   42.22       41343 42368   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
צרטין יוסף - כהאנה רלה         41.94 41343 43345   חיפה כרמל
גרינמן שמשון - דנסקי ניצה         31.67 23268 12350   חיפה כרמל