Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות (אונליין)
שני אחה"צ מרץ שירי קרנאור
מושב 4 מתוך 4 תאריך: 28/03/22 סניף: האקדמיה ת"א מקדם: 4.66

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] [3] [4] מספרי חבר נא'מ סניף
1 mashapap - annasta 54.83 57.72 62.78 51.61 47.22 mashapap annasta 4 לא חבר בהתאגדות
2 מור עדי - שרון דליה 54.13 57.72 47.22 51.68 59.92 42893 13898 3 סביון - קרית אונו
3 שפט חנה - רובין דורית 46.99 48.77 53.89 41.26 44.05 14990 22386   סביון - קרית אונו
(רובוט) - שגיא שמעון   58.33 57.78 50.62   ROBOT 41671   לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
(רובוט) - כהן פטרישה   54.01 56.11   55.56 ROBOT 43017   לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
YORAMW1 - יניב יצחק   55.86   40.88 50.79 YORAMW1 20123   לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
IZIKSH - SHALOM1046   39.51 44.44   39.29 IZIKSH SHALOM1046   לא חבר בהתאגדות
(רובוט) - עפרון פרנסין       65.72 59.92 ROBOT 14774   לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
(רובוט) - רווה עירית       63.03 58.73 ROBOT 42886   לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
Avital_k - ססלר דפנה       44.75 69.44 Avital_k 42750   לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
(רובוט) - שגיא נעמי   48.46     56.75 ROBOT 24534   לא חבר בהתאגדות /הרצליה - אילה
דויטש שרה - flowers102       58.71 43.65 21301 flowers102   ת"א - אביבים/ לא חבר בהתאגדות
מאיר כהן הילה - ווכר יוסף   41.05   56.21   41708 42481   ת"א - האקדמיה לברידג'
(רובוט) - ליברמן ארנון     41.76 52.81   ROBOT 40047   לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
(רובוט) - hagar29       44.10 41.67 ROBOT hagar29   לא חבר בהתאגדות
מרוז יוכי - קדר עמוס   39.51 43.89     24723 23373   גבעתיים - ברידג' 4 פאן
(רובוט) - קפון לבנה   63.58       ROBOT 7155   לא חבר בהתאגדות /מועדון הברידג' רחובות
ברגר אבי - לנג שורה   61.11       1142 16877   סביון - קרית אונו
SJ1234567 - (רובוט)   58.33       SJ1234567 ROBOT   לא חבר בהתאגדות
טבל עדית - ליטני אורית       57.27   23859 42959   ת"א - אביבים/ת"א - האקדמיה לברידג'
(רובוט) - אלקלעי משה       56.14   ROBOT 21482   לא חבר בהתאגדות /גבעתיים - ברידג' 4 פאן
(רובוט) - מושקוביץ תמר         54.76 ROBOT 1368   לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
(רובוט) - כוגן מיכאל   53.09       ROBOT 40693   לא חבר בהתאגדות /רמת השרון
(רובוט) - בוגנים אתי       52.72   ROBOT 17901   לא חבר בהתאגדות /ירושלים
(רובוט) - Avital_k   51.23       ROBOT Avital_k   לא חבר בהתאגדות
(רובוט) - osnat51     49.44     ROBOT osnat51   לא חבר בהתאגדות
כרמון יעל - פישר אהובה     48.89     40803 24341   סביון - קרית אונו
avivis - ANNYSHKA     48.33     avivis ANNYSHKA   לא חבר בהתאגדות
(רובוט) - גקמן לילית   48.15       ROBOT 11161   לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
tikvast - שטרן עזגד       47.53   tikvast 41072   לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
טלמור אבי - טלמור אורלי       46.78   42183 42182   סביון - קרית אונו
אלון משה - kubapar     45.56     42934 kubapar   ת"א - האקדמיה לברידג'/ לא חבר בהתאגדות
אורון דליה - רווה עירית   45.37       18005 42886   סביון - קרית אונו
(רובוט) - (רובוט)   44.44       ROBOT ROBOT   לא חבר בהתאגדות
(רובוט) - אליוביץ עליזה       43.52   ROBOT 16173   לא חבר בהתאגדות /ב"ש - בית הברידג'
מושקוביץ תמר - שדמון עטרה       43.28   1368 2322   סביון - קרית אונו/ לא חבר בהתאגדות
(רובוט) - irishavit         42.06 ROBOT irishavit   לא חבר בהתאגדות
ples18 - ornal         41.27 ples18 ornal   לא חבר בהתאגדות
malkie1959 - hagar29   40.12       malkie1959 hagar29   לא חבר בהתאגדות
יוסף גילה - kubapar   37.35       21315 kubapar   סביון - קרית אונו/ לא חבר בהתאגדות
(רובוט) - גולן יעקב         34.92 ROBOT 40716   לא חבר בהתאגדות /ת"א - האקדמיה לברידג'
rachelks - zilapas       33.78   rachelks zilapas   לא חבר בהתאגדות