Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות (פרונטלי)
ימי חמישי בית הלוחם
מושב 3 מתוך 3 תאריך: 26/05/22 סניף: הלוחם אפקה מקדם: 12.42

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] [3] מספרי חבר נא'מ סניף
1 גולדפינגר חנה - כסיף דפנה 57.86 [A] 70.25 53.33 5511 18218 5 לא חבר בהתאגדות /ת"א - בית הלוחם אפקה
2 זמיר גורי - אגוזי אילן 57.42 58.33 59.67 54.25 40655 11420 4 ת"א - בית הלוחם אפקה
3 נחום ארז - וינר שמואל 56.69 68.75 [A] 51.33 22567 19458 3 ת"א - בית הלוחם אפקה
4 ניצן רינה - טיקוצינסקי מלכה 51.84 [A] 62.10 43.42 20459 8643 3 ת"א - בית הלוחם אפקה/ת"א - אביבים
5 ברוור נדב - בריפמן מיכאל 50.76 46.88 55.42 [A] 19510 2776 2 ת"א - בית הלוחם אפקה/גבעתיים - ברידג' 4 פאן
6 עזורי איוון - שיראזי שושנה 49.35 48.05 42.60 57.42 2425 5801   ת"א - בית הלוחם אפקה/רמת השרון
7 קסירר אסתר - וולפיילר שרה 49.06 [A] 47.25 49.92 10117 41638   ת"א - אביבים/ת"א - בית הלוחם אפקה
8 ארצי מרגלית - סיוני מרדכי 48.37 53.65 37.70 53.75 3347 11418   ת"א - בית הלוחם אפקה
9 פלמן גילה - עילם משה 46.67 53.75 41.75 44.50 8132 8972   ת"א - בית הלוחם אפקה
10 צווקר מריאנה - בן-דוד לאה 46.47 [A] 37.50 51.92 2943 7319   ת"א - בית הלוחם אפקה/גבעתיים - ברידג' 4 פאן
11 ענבר ציפורה - לבינסקי יעל 41.07 44.38 39.17 39.67 4053 18016   ת"א - בית הלוחם אפקה/גבעתיים - ברידג' 4 פאן
12 רז בן-ציון - קרסו יעקב 40.82 30.86 49.10 42.50 4056 6312   ת"א - בית הלוחם אפקה
גיא חנה - אנטין דוד   64.22     9306 3524   ת"א - בית הלוחם אפקה
פרחי לינה - נאמן אריה     56.30   15050 8734   ת"א - בית הלוחם אפקה/ת"א - אביבים
ליפין דוד - ליפין סוזי       55.83 4928 4923   ת"א - אביבים
Janet - Shraga       53.67 13-101 13-102   לא חבר בהתאגדות
גביש יורם - לייפר רולנדה     51.00   9773 9888   רמת השרון
שלומי טובית - יולזרי ישראל       48.92 11528 42145   רמת השרון
מיטלמן אפרים - זומר יגאל   40.00     19912 6766   לא חבר בהתאגדות /ת"א - בית הלוחם אפקה
סדן נגה - סדן יעל   39.22     17024 10855   ת"א - בית הלוחם אפקה/ת"א - אביבים
לבינסקי יעל - לחובר יצחק     39.17   18016 5398   גבעתיים - ברידג' 4 פאן/ לא חבר בהתאגדות